בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון (להלן: "הממונה"), מיום, 17.12.2012, כפי שפורסמו בחוזר 2012-10-4, "שירות ללקוחות סוכנים ויועצים" ומתוך הבנה כי היחסים בין הלקוח וסוכן הביטוח/סוכנות הביטוח הינם יחסים ארוכי טווח הדורשים מהסוכן חובות אמון, נאמנות, מקצועיות, סודיות, גילוי ברמה גבוהה ביותר כאמור בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, וחוק הפיקוח שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

להלן התחייבות הסוכנות בפני לקוחותיה:

 1. הסוכנות מתחייבת להתייחס ללקוחותיה בהגינות ובכבוד ולכבד את פרטיותם.
 2. הסוכנות מתחייבת לקבוע פגישה עם כל לקוח שמבקש לעשות כן ולתת מענה ללקוח תוך 7 ימים מיום הפניה.
 3. הסוכנות מתחייבת לקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיה לתת תוך יומיים מענה ראשוני לכל פנייה ולאחר מכן, ככל שנדרש למסור, ללקוח תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן.
 4. הסוכנות מתחייבת להעביר ללקוח לבקשתו, כל אישור ו/או מסמך תוך זמן סביר (לדוגמא: 3 ימים בהמצאת העתק מסמך הנמקה).
 5. הסוכנות מתחייבת להעביר ליצרנים השונים בקשות מאת הלקוח תוך זמן סביר והכול בכפוף ובהתאם לחובותיה על פי הדינים השונים וההסכמים עם היצרנים.
 6. הסוכנות מתחייבת להעביר ללקוחותיה ו/או לקוחותיה לשעבר תוך 7 ימים מיום הבקשה, כל מסמך שנמצא הנמצא ברשותה ושייך לתיק הלקוח.
 7. סוכנות הביטוח מתחייבת להכיר את דרישות הממונה, בנוגע לטיפול בתביעות ואת נוהלי הגופים המוסדיים בנוגע לטיפול בתביעות ולמסור ללקוח שפנה אליה בעניין תביעה את המיידע המלא על זכויותיו ודרכי הפעולות שהוא יכול לנקוט לצורך מיצוי זכויותיו על פי הפוליסות שברשותו (תביעה = דרישה מחברת הביטוח בהתאם לחוזה ביטוח).
 8. סוכנות הביטוח מתחייבת כי הפועלים בשמה יכירו הוראות החוקים בתחום הביטוח וחוזרי הממונה, כל אחד בתחום פעילותו ויעמדו בדרישות הדינים הרלוונטיים.
 9. הסוכנות מתחייבת כי תמנע מלהציג ללקוחותיה מצג אשר יכול להטעות אותם, בכל שלב של היחסים ביניהם כולל השלב הטרום חוזי.
 10. הסוכנות מתחייבת להכיר את המוצרים אותם אותה היא ומי מטעמה משווקים.
 11. הסוכנות מתחייבת כי כל הפועלים בשמה יהיו בקיאים בשינויים ובעדכונים בנוגע לתחום הביטוח שבו הסוכנות עוסקת תדאג כי הפועלים מטעמה ישתתפו מעת לעת בהכשרות ובהשתלמויות מקצועיות.
 12. הסוכנות מינתה את אורי דינר כאחראי/ת שירות לקוחות המטפל/ת בפניות הלקוחות בהתאם לנוהל שירות לקוחות שקיים בסוכנות.